Vrijwilligersbeleid

VV Terneuzen voert vrijwilligersbijdrage in

Aan alle leden van de VV Terneuzen

Onze vereniging slaat een nieuwe weg in! Dit is niet zomaar een loze kreet maar een uitspraak die steek houdt. Jullie hebben ongetwijfeld al langs verschillende kanalen gehoord over de activiteiten die #VVT 2.0 ontplooit en die door het bestuur worden omarmd. Eén van die activiteiten is de structurele aandacht voor het vrijwilligersbeleid. Hiervoor is de projectgroep vrijwilligersbeleid ingesteld die aan de slag is gegaan met dit vraagstuk.

Om maar met de deur in huis te vallen: de belangrijkste conclusie die is getrokken is dat onze club een schrijnend tekort aan vrijwilligers heeft om de vereniging effectief te runnen. Er is gebrek aan scheidsrechters, aan vrijwilligers voor de kantine- en keukendiensten, aan medewerkers voor het onderhoud van onze accommodatie, aan schoonmakers en aan mensen voor nog vele andere grote en kleine taken.

De oorzaak ligt voor een deel in de vergrijzing van de gelukkig nog steeds enthousiaste groep vrijwilligers, maar zeker ook aan het feit dat steeds meer leden van onze club zich niet realiseren dat het goed laten functioneren van een geprivatiseerde vereniging inzet van al haar leden noodzakelijk maakt. Wij vinden dat dit tij moet worden gekeerd omdat wij onze VVT nog een hele lange en gezonde toekomst wensen.

Vrijwilligerscommissie

Daartoe heeft de projectgroep vrijwilligersbeleid de beleidsnotitie Vrijwilligersbeleid 2013-2018 opgesteld en in de algemene ledenvergadering van 12 juni 2014 wordt dit beleid vastgesteld.  Met ingang van dezelfde datum wordt de projectgroep omgevormd tot de commissie vrijwilligers, die tot taak heeft gekregen de uitvoering, bewaking en bijstelling van het vastgestelde beleid. De leden van de commissie zijn verantwoordelijk voor de benoeming van de taken/functies, voor het werven van leden voor de uitvoering van taken/functies, voor de ondersteuning van vrijwilligers, voor een eerlijke verdeling van de vrijwilligerstaken en voor het behouden van de vrijwilligers voor de vereniging. Niet in de laatste plaats zal de commissie zich bezighouden met de uitvoering van de meest in het oog springende maatregel: de vrijwilligersbijdrage.

Vrijwilligersbijdrage

De vrijwilligersbijdrage geldt voor alle spelende leden vanaf 5 jaar. Zij hebben de verplichting om in het seizoen 2014/2015 voor 4 uur aangewezen taken te verrichten. De ouders/verzorgers van de leden jonger dan 16 jaar nemen de verplichting van hun kind over. Als in een gezin meerdere kinderen jonger dan 16 jaar lid zijn dan behoeft de ouder/verzorger maar van één kind de vrijwilligersbijdrage uit te voeren. De commissie vrijwilligers heeft zoveel mogelijk alle taken/functies in de vereniging geïnventariseerd. Met behulp van een op de website van de VV Terneuzen beschikbaar formulier moeten alle vrijwilligers plichtige leden voor eind september van elk jaar een aantal gegevens invullen. De commissie vrijwilligers zal vervolgens aan de hand van de ingevulde gegevens en zoveel mogelijk rekening houdend met de aangegeven voorkeuren de vrijwilligers taken toedelen. Een toelichting voor het invullen van het formulier zal vanaf medio augustus 2014 op de website te raadplegen zijn.

Belangrijkste spelregels

De mogelijkheid wordt geboden om uw vrijwilligersbijdrage af te kopen voor €  30,- per seizoen. Er zal ook een boetesysteem worden ingevoerd:

-          leden die ingeroosterd zijn voor een taak en niet verschijnen zal een boete van € 15,- per niet verschenen uur worden opgelegd (met een maximum van 4 uur);

-          leden die na herhaalde verzoeken zich niet via de website aanmelden voor een of meerdere vrijwilligersactiviteiten houden in het uiterste geval op lid te zijn van onze club.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen hard overkomen, want in het ergste geval kan het een kind het voetballen bij onze vereniging onmogelijk maken. Maar als waardering voor de inzet van de leden die wel hun vrijwilligerstaak vervullen vinden wij deze sancties toch gepast!

Wat valt niet onder vrijwilligerswerk

Sommige taken zijn zo vanzelfsprekend en worden tot op heden zo goed binnen de teams opgepakt dat we ze niet onder de verplichte vrijwilligerstaken willen brengen. We moeten hierbij denken aan rijden naar uitwedstijden, vlaggen bij wedstrijden en wassen van teamkleding.

Tot slot

Wij denken dat vrijwilligerswerk leuk is om te doen en dat het zorgt voor verbondenheid met onze club en van onze leden. En bovenal, het houdt onze vereniging jong en bruisend. Alvast hartelijk dank voor uw begrip en inzet. Tot gauw weerziens bij ONZE vereniging.

Met sportieve groet,

De commissie vrijwilligers VV Terneuzen


TMS Van der Poel Terneuzen Heineken